Výroční zpráva obce

Autor: admin, 6. 2. 2010

Výroční zpráva Obce Dolní Lhota za rok 2004 dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Dolní Lhotě dne 25.1.2005

Zpracoval: Jaroslav Masař

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.

1. Počet podaných žádostí o informace – §18 odst. 1 písm. a)

Vyřízené žádosti Odložené žádosti Odmítnuté žádosti Celkový počet podaných žádostí
0 0 0 20

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b)

V roce 2001 nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve věci odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a proto nemohlo být podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c)

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – § 18 odst. 1 písm. d)

Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst. 1 písm. e)

V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2004 ze strany obce Dolní Lhota požadována žádná úhrada nákladů.

Jaroslav Masař

starosta

© 2008 Dolní Lhota - Webmaster: Radim Vodička Webdesign: Jakub Machala
Webová dílna - Tvorba webových stránek - Zlín