Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Autor: admin, 6. 2. 2010

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI
Nebojte se zachraňovat! I vy byste si přáli být zachráněni!

Postup při nehodě
• volat 155 nebo 112
• ihned vyšetřit základní životní funkce postiženého – vždy věnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci.

Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdělit postižení do dvou skupin:
• Akutní stavy, které bezprostředně ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna či více základních životních funkcí, tj. vědomí, dýchání a krevní oběh.
• Méně závažné akutní stavy – vše ostatní.

·  Vědomí – u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní oběh, ihned ho uložte do stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce.
·  Dýchání – o zachované dýchání se zachránce přesvědčuje především podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváři, přiložené těsně nad ústa postiženého. Zachránce si všímá též přítomnosti dýchacích pohybů hrudníku.
V případě, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodleně provede:
a) uvolnění dýchacích cest trojitým manévrem: záklon hlavy – předsunutí dolní čelisti – otevření úst. Záklon hlavy se však neprovádí při poranění krční páteře (nebo při podezření na toto poranění), a u malých dětí.
b) vyčištění dutiny ústní

Pokud se poté neobnoví dýchání, je třeba neprodleně zahájit
c) umělé dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, z úst do nosu či z úst do nosu a úst). Při umělém dýchání je třeba neustále udržovat záklon hlavy. Umělé dýchání je zahajováno dvěma pomalými vdechy (u dospělého má umělý vdech trvat cca 2s.).
Následně zachránce pokračuje v umělém dýchání frekvencí:
u dospělého     12 dechů / min
u dětí do 8 let    20 dechů / min
u novorozenců  30 dechů / min

ZTRÁTA ČI ODCIZENÍ DOKLADŮ, PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU

Ztráta dokladů je věc nepříjemná a zneužitelná, proto je většinou nutné rychle jednat a bezodkladně podstoupit tyto tři kroky:

1) S rodným listem se dostavte na matriku v Luhačovicích, kde vám vystaví náhradní doklad totožnosti s platností dva měsíce. Doba vyřízení nového občanského průkazu trvá 30 dnů.

2) Při ztrátě řidičského průkazu se dostavte na Referát dopravy městského úřadu v Luhačovicích s platným občanským průkazem (resp. s náhradním dokladem za OP), kde vám vystaví náhradní doklad. Posléze vám zde bude vydán i nový ŘP.

3) Pokud vám někdo odcizí nebo se vám ztratí platební karta, ohlaste tuto skutečnost ihned na bezplatných telefonních linkách:
Česká spořitelna – 800 207 207
Komerční banka – 800 113 755
ČSOB – 800 110 808
eBanka – 800 124 100
Karta vám bude na krátkou dobu zablokována, absolutní blokaci musíte potvrdit do určitého časového intervalu (podrobnosti vám sdělí operátor na infolince). Pokud jste přišli i o Průkazní lístek, nechte si zablokovat hotovostní výběr na přepážkách.

4) Při odcizení mobilního telefonu máte možnost vaši SIM kartu zablokovat. To je ale možné pouze v případě, že máte u svého operátora zřízen paušál. Předplacená karta je v takovém případě definitivně ztracena. Telefonní přístroj lze však prostřednictvím operátora zablokovat po zadání výrobního čísla přístroje – IMEI, který dnes zjistíte vytočením #066*# na vašem mobilním přístroje.

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.

Kam se obrátit
Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc). Poštou lze žádost odeslat, pokud je vyplněna na originálním tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu (občan by nemohl současně předložit doklady potřebné pro vydání občanského průkazu, nelze použít tiskopis “Žádost o vydání občanského průkazu” z internetu). Občan se žádosti může obrátit na matriku v Luhačovicích. Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít na témže místě.

Co musíte předložit
Na úřadě musí občan předložit:
• vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
• jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnou zónou,
• dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelné zóny,
• doklady stanovené zákonem, viz níže,
• případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání OP při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz občan předloží:
• dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje:
• dosavadní občanský průkaz,
• doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu).

K vydání OP náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):
• rodný list nebo rodný a křestní list,
• doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
• potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

CHCETE PODAT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

1) Jak lze podat žádost o informace
• žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
• v žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem

2) Způsob pro podání žádosti
• ústně
• telefonicky na č. 577 138 038
• faxem na tel. č. 577 138 038
• na Internetu prostřednictvím webové stránky www.dolni-lhota.cz
• v elektronické podobě zasláním na adresu: obecdolnilhota@volny.cz

3) Vyřizování žádostí
Ze žádosti musí být jasné, kdo žádost podává a ke komu tak činí. Bez těchto údajů není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nepodléhá evidenci a bude odložena. V případě, že je žádost nesrozumitelná či nejasná, žadatel musí být do 7 dnů od podání žádosti vyzván /telefonicky, e-mailem, poštou atd./ k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti obce Dolní Lhota, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 5 dnů žadateli. Informace bude žadateli poskytnuta nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 15 dnů.

4) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
Pokud bude žádost tazatele odmítnuta zcela nebo zčásti, bude o tom vydáno rozhodnutí ve lhůtě 21 dnů, případně v prodloužené lhůtě (celkem 36 dnů). Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu § 46 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Údaje a informace, které nejsou zveřejňovány:
• z evidence obyvatel
• platové výměry zaměstnanců Obecního úřadu Dolní Lhota

5) Jak se odvolat proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
• při odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti je odvolacím orgánem Krajský úřad Zlín
• při odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti je odvolacím orgánem starosta obce. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.


UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR)
• před matričním úřadem podle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců
• před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
• před orgánem státem registrované církve
• před orgánem státem registrované náboženské společnosti
• před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
• v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
• před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
• v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Kdo a za jakých podmínek
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Způsobilost k uzavření manželství
Manželství nemůže být uzavřeno:
• se ženatým mužem nebo vdanou ženou
• mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
• nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let
• osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
• osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství
Manželství nevznikne:
• jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
• jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let
• jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
• jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem
• jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem

Jak a kam se obrátit
Snoubenci mohou uzavřít manželství
• na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu)
• před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
• před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.
Pokud má být manželství uzavřeno před jiným než příslušným matričním úřadem, nebo na kterémkoli vhodném místě, je třeba obrátit se na matriční úřad v místě trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. (Podrobné informace poskytne tento matriční úřad). K dotazníku k uzavření manželství kromě předepsaných dokladů je třeba přiložit písemnou žádost o povolení uzavřít manželství před jiným matričním úřadem než místně příslušným nebo na jiném vhodném místě. Žádost může vyřizovat pouze jeden ze snoubenců vybavený plnou mocí od druhého snoubence. Podpis na plné moci nemusí být ověřen. O žádosti rozhoduje matriční úřad podle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců ve správním řízení.

Co musíte předložit
Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí
• doklad, kterým je možné prokázat totožnost
• rodný list
• doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
• výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
• případný úmrtní list zemřelého manžela
• případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
• jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
• jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu


CHCETE KÁCET STROM?

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je potřeba mít povolení orgánu ochrany přírody pro stromy (podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny), které mají obvod kmene 80 cm a více (měřeno ve výšce 130 cm na zemí) nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Od 1.10.1999 tato kompetence na území CHKO spadá pod příslušné obecní úřady, tzn. zájemci o kácení dřevin podávají své žádosti přímo u obce na němž se zájmový strom vyskytuje. Jako odvolací orgán v případech, kdy nebudete spokojeni s rozhodnutím obce, se můžete obrátit na Správu CHKO BK. U ní může obec taktéž požádat o odborné stanovisko v případě, kdy bude vydání rozhodnutí obtížné.

Žádost o povolení ke kacení dřevin rostoucích mimo les, kterou u příslušné obce podává vlastník pozemku nebo nájemce s písemným souhlasem vlastníka musí obsahovat:
– jméno a adresu žadatele
– doložení vlastnického či nájemního vztahu
– druh a počet stromů včetně situačního zákresu
– udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
– zdůvodnění žádosti

Kácení dřevin se provádí v období jejich vegetačního klidu tj. od 1.října do 31. března. I k tomu se přihlíží při vydávání povolení.

© 2008 Dolní Lhota - Webmaster: Radim Vodička Webdesign: Jakub Machala
Webová dílna - Tvorba webových stránek - Zlín